1. Pravidla soutěže

Předmětem tohoto dokumentu jsou úplná pravidla (dále jen "pravidla") soutěže Vyhrajte stavebnici LEGO T2 (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument na facebookové stránce Pořadatele.

 

Organizátor soutěže: společnost Boomerang Communication s. r. o., se sídlem Nad Kazankou 708/37, PSČ 171 00 Praha 7, IČ: 26447657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82867.

 

Pořadatel soutěže: společnost Porsche Česká  republika s. r. o., se sídlem Radlická 740/113d, PSČ 158 00 Praha 5, IČ 25654012,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58399.

 

2. Termín a místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 9.2., do 18.2 do 23:59 hodin prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen "místo konání soutěže").

 

3. Účast v soutěži

3.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 3.6  těchto pravidel níže, zaregistruje se pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku 3.2 těchto pravidel níže a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.

3.2. Soutěžící je oprávněný zúčastnit se soutěže pouze jednou.

3.3. Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže na facebookové stránce Volkswagen Užitkové vozy https://www.facebook.com/VolkswagenUzitkoveVozy  (dále pouze "soutěžní stránka") přidá jen a pouze pod soutěžní příspěvek " Vyhrajte vlastní T2 " komentář (dále jen "post") v podobě odpovědi na soutěžní otázku prostřednictvím svého osobního facebookového profilu komentář dle zadání.

Napište nám do půlnoci 18.února nejbláznivější příběh, který jste za volantem v práci zažili a stavebnice LEGO může být vaše.

3.4. Obsah komentáře, doplňující fotografie či videa vkládané soutěžícím nesmí být v rozporu s dobrými mravy, být vulgární, podněcovat k nenávisti skupiny obyvatelstva, nesmí být jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy a dále v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele a Organizátora. Nebude-li příspěvek nebo fotografie soutěžícího splňovat dané podmínky, bude soutěžící ze soutěže vyřazený.

3.5. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.6. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora i pořadatele soutěže, stejně jako jejich rodinní příslušníci.

 

4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanismus určení výherce

4.1. V soutěži budou v rámci České republiky odměněni 2 soutěžící, kteří můžou získat 1 stavebnici LEGO 10279 Creator Expert Volkswagen T2 Camper Van.

4.2. Výhercem se stávají 2 náhodně vylosovaní autoři komentáře / odpovědi na soutěžní otázku.

4.3. Výherce soutěže je vybrán náhodným losem odbornou porotou složenou ze zástupců Organizátora a Pořadatele.

 

5. Předání výher výhercům

5.1 Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem nejpozději do jednoho pracovního dne po skončení soutěže a vyzve jej k odeslání soukromé zprávy . Prostřednictvím této konverzace se organizátor s výhercem domluví na předání výhry.

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

5.3. Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat.

 

6. Další ustanovení

6.1. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2. Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher bude součástí dodatků těchto pravidel.

6.4. Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5. Soutěžící odpovídá za to, že zveřejněním svého příspěvku na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

6.6. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným účelům.

6.7. Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook je plně osvobozena od jakýchkoliv závazků, které by pro ně mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook.

6.8. Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na stránce https://www.facebook.com/VolkswagenUzitkoveVozy. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.

 

7. Souhlas se zpracováním údajů

7.1. Registrací do soutěže soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu.

7.2. Registrací do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen "údaje") a s jejich zařazením do databáze společnosti jakožto správce.
7.3. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.4. Zpracovávaným osobním údajem soutěžících je jméno a příjmení.

7.5. Osobní údaje se zpracovávají primárně k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 1 rok od jejich poskytnutí. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

7.6. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat https://www.facebook.com/VolkswagenUzitkoveVozy správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže soutěžící obrátit i přímo.

7.7. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím soukromé zprávy na facebookové stránce . Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži.

7.8. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.

 

Zavřít
Menu
Zavřít

Užitkové vozy Volkswagen Nejlepší přátelé Vaší rodiny i Vašeho podnikání s balíkem mimořádných výhod

Volkswagen Caddy Multivan a Crafter za zvýhodněné ceny, s prodlouženou zárukou a financováním s úrokem již od 0% a mnoho dalších výhod

Elektromobilita se státní podporou až 250.000 Kč

Last Edition je poslední šancí na pořízení ikonické Californie 6.1 se zvýhodněním až 384.000 Kč

Akční nabídka ID. Buzz

Akční nabídka na vozy ID. Buzz, skladové a předváděcí vozy za mimořádné ceny

Akční nabídka ID. Buzz Cargo

Akční nabídka na vozy ID. Buzz Cargo, skladové a předváděcí vozy za mimořádné ceny

Vítejte v novém světě
Multivan se zvýhodněním až 262.000 Kč

Multivan 6.1
Klasika dotažená k dokonalosti

Zvýhodnění až 368.000 Kč

Velkolepý návrat!
Amarok je zpět. Nový a ještě lepší!

Připraven na vše, co život přinese
Volkswagen Caddy

Lifestyle a příslušenství Volkswagen Žijte stylově
E-shop Volkswagen

Můj vůz. Moje výhody. Můj servis.
Volkswagen MyCard

Zdokonalená ikona
Transporter 6.1

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen